REGULAMIN
otwartego konkursu kompozytorskiego „Napisz piosenkę z Wojtkiem Młynarskim”

§1.

Organizatorami Konkursu otwartego na napisanie kompozycji linii melodycznej do wiersza Wojciecha Młynarskiego pt. „Niewielkie słowo przyzwoitość” (dalej: Konkurs) są: Fundacja Grand Press z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 75/66, 60-523 Poznań (dalej: Fundacja) oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie, ul. Hipoteczna 2, 00‑092 Warszawa (dalej: ZAiKS).

§2.

1. Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszej kompozycji linii melodycznej do wiersza Wojciecha Młynarskiego pt. „Niewielkie słowo przyzwoitość” (dalej: „Utwór”) dostępnego jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Do udziału w Konkursie kompozytorzy/kompozytorki (zwani również „Uczestnikami”) mogą zgłaszać Utwory o długości tożsamej z długością zwrotek wiersza, o którym mowa w ust. 1.
3. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Utwory oryginalne, wcześniej niepublikowane, niewykonywane oraz nienagrodzone w innych konkursach.
4. Nie dopuszcza się zgłaszania Utworów współautorskich.
5. W Konkursie mogą̨ wziąć udział pełnoletni Uczestnicy narodowości polskiej.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być władze oraz pracownicy ZAiKS-u i Fundacji, członkowie Jury, a także członkowie ich rodzin.
8. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu, a wszystkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie zaiks.org i www.fundacjagrandpress.pl .
9. Nadesłanie Utworu na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§3.

1. Zgłoszeń́ Utworów można dokonywać́ w terminie od 20 kwietnia 2023 r. do 15 maja 2023 r. (do godz. 23.59).
2. Utwory powinny być nadsyłane w formacie mp3 za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej Konkursu pod adresem: fundacjagrandpress.pl/konkurs
3. Podczas zgłoszenia Utworu zgodnie z ust. 2 konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, zawierającego m.in. takie dane:
a) tytuł Utworu,
b) godło alfanumeryczne,
c) imię̨ i nazwisko kompozytora/kompozytorki,
d) rok urodzenia kompozytora/kompozytorki,
e) adres e-mail,
f) numer telefonu,
g) adres korespondencyjny,
h) krótką notę biograficzną kompozytora/kompozytorki,
i) podpisane oświadczenia i zgody kompozytora/kompozytorki, w tym na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w załączniku do regulaminu.
4. Jeden Uczestnik może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie. Każde zgłoszenie musi zostać opatrzone innym godłem alfanumerycznym i zgłoszone osobno.
5. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że spełnia wymogi określone w Regulaminie oraz że wszelkie zawarte w tym zgłoszeniu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a także że przekazuje je dobrowolnie, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatorów w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, opublikowania jego wyników, przyznania i wydania nagrody oraz ewentualnego kontaktu ze strony organizatorów Konkursu w sprawach związanych z Konkursem.
6. Zgłoszenia Konkursowe przekazane w innej formie niż opisanej w Regulaminie lub w innym terminie niż wskazanym w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Z udziału w Konkursie mogą być wyłączone Utwory:
a) naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
b) naruszające obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego,
c) mogące mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatorów.
8. ZAiKS i Fundacja zastrzegają sobie prawo do przechowywania kopii nadesłanych Utworów w swoich systemach teleinformatycznych. ZAiKS i Fundacja nie zwracają zgłoszonych kopii Utworów.

§4.

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza w imieniu własnym, że:
a) ma obywatelstwo polskie,
b) jest kompozytorem/kompozytorką Utworu zgłoszonego w Konkursie,
c) przesłany Utwór nie narusza żadnych praw osób trzecich,
d) Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
e) będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu roszczeń, w przypadku gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanego Utworu,
f) Utwór nie był wcześniej publikowany lub rozpowszechniany,
g) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników Konkursu stanowi załącznik do Regulaminu,
h) oświadcza, że Utwór spełnia pozostałe wymogi określone w Regulaminie.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem ZAiKS-owi i Fundacji nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub głosu Uczestnika w związku z Konkursem oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Konkurs lub działalność ZAiKS-u i Fundacji. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec ZAiKS-u i Fundacji z tego tytułu.

§5.

1. W Konkursie kompozytor/kompozytorka najlepszego Utworu (dalej odpowiednia: „Laureat”) otrzyma następujące nagrody:
a) nagroda finansowa w wysokości 10.000 złotych dla kompozytora najlepszego Utwory,
b) prawykonanie Utworu podczas uroczystej gali Medalu Wolności Słowa, która odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
2. Wartość nagrody wyrażona jest w kwocie brutto.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody w ogóle w przypadku braku Utworów spełniających wymogi Regulaminu.

§6.

1. ZAiKS i Fundacja powołują jury Konkursu (dalej: Jury) w składzie: Jan Młynarski (jako przewodniczący Jury), Adam Nowak (ZAiKS), Ralph Kaminski, Jacek Tarkowski, Weronika Mirowska.
2. Jury:
a) dokona oceny Utworów nadesłanych na Konkurs;
b) wyłoni najlepszy zgłoszony Utwór i Laureata Konkursu;
c) przyzna Laureatowi nagrodę;
3. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Jury nie ma obowiązku uzasadnienia wyboru nagrodzonego Utworu.
5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

§7.

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca czerwca 2023 roku
2. Komunikat o treści rozstrzygnięcia Konkursu i przyznanych nagrodach opublikowany zostanie na stronach internetowych ZAiKS-u (www.zaiks.org.pl) i fundacjagrandpress.pl .
3. Laureat wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) lub pseudonimu w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu.
4. ZAiKS i Fundacja zastrzegają sobie możliwość zmiany daty rozstrzygnięcia Konkursu. Informacja o ewentualnej zmianie zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Nagroda finansowa, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt a), zostanie przekazana Laureatowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na wskazany przez Laureata rachunek bankowy. Czas ten może ulec przedłużeniu w przypadku nieprzekazania przez laureata danych niezbędnych do wypłaty nagrody.
6. Laureat zobowiązuje się w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu do wskazania numeru rachunku bankowego wymaganego do przekazania nagrody oraz danych wymaganych do celów podatkowych na żądanie organizatorów.
7. ZAiKS i Fundacja nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
8. Jeżeli z powodu wysokości nagrody powstanie obowiązek podatkowy, zostanie pobrana zaliczka na podatek z kwoty nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. W przypadku otrzymania przez ZAiKS lub Fundację informacji, iż zwycięski Utwór stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, ZAiKS i Fundacji przysługuje prawo do:
a) wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
b) podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie,
c) żądania zwrotu nagrody już przyznanej.

§8.

1. Uczestnicy zobowiązują się nie rozpowszechniać przesłanych na konkurs utworów do chwili rozstrzygnięcia Konkursu i jego prawykonania podczas gali Medalu Wolności Słowa, 30 sierpnia 2023 roku.
2. Organizatorzy nie nabywają̨ autorskich praw majątkowych do Utworów zgłoszonych w Konkursie.
3. Zgłoszenie się na konkurs jest równoznaczne ze zgodą Laureata na ewentualne dopracowanie Utworu pod okiem jury konkursu.
4. Laureat udziela Fundacji zgody na dokonanie autorskiej aranżacji zgłoszonego Utworu celem jego prawykonania.
5. Laureat – w zakresie, w jakim nie jest reprezentowany przez organizację zbiorowego zarządzania – udziela Organizatorom niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, do korzystania z całości lub fragmentów nagrodzonego w Konkursie Utworu w celach promocji działalności Organizatorów na rzecz rozwoju twórczości muzycznej, w tym do umieszczenia całości lub fragmentów na stronach internetowych Organizatorów pod adresem: www.zaiks.org.pl, www.fundacjagrandpress.pl, www.press.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatorów.
6. Laureat – w zakresie, w jakim nie jest reprezentowany przez organizację zbiorowego zarządzania – udziela Organizatorom niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, do wielokrotnego wykonywania, utrwalania, nagrywania i rozpowszechniania powstałego w ramach konkursu Utworu bez uprzedniego zasięgania zgody Laureatki/Laureata, a w szczególności do wykonania Utworu podczas gali Medalu Wolności Słowa 30 sierpnia 2023 r.
7. Organizatory – w zakresie, w jakim Laureat jest reprezentowany przez organizację zbiorowego zarzadzania – uzyskają licencje, o których mowa w ust. 5 i 6, bezpośrednio od właściwej organizacji zbiorowego zarządzania.

§9.

1. Wszyscy Uczestnicy mają prawo zgłaszać ZAiKS-owi i Fundacji reklamacje dotyczące Konkursu w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż do dnia 30 stycznia 2024 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby ZAiKS lub Fundacji.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez ZAiKS i Fundację.
3. Reklamacje powinny być sporządzane w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail i zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację.
5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. O decyzji Komisji Uczestnik zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której złożono reklamację na adres Uczestnika podany w reklamacji.
7. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest wiążąca, jednakże bez względu na postępowanie reklamacyjne Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
8. Werdykt Jury w zakresie wyboru Utworu nagrodzonego w Konkursie nie podlega reklamacji.

§10.

1. W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z Uczestnikami Konkursu upoważnieni są:
Daria Sieracka tel. +48509757870, e-mail: [email protected] – Fundacja.
2. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
3. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. ZAiKS i Fundacja zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, pod warunkiem jednak, że taka zmiana nie wpłynie na pogorszenie sytuacji Uczestników.
5. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przez Uczestników Konkursu. Zmiany Regulaminu będą̨ komunikowane na stronach internetowych ZAiKS-u (www.zaiks.org.pl) i Fundacji (www.fundacjagrandpress.pl).
6. Organizatorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień́ Regulaminu, w szczególności, jeśli treść́ Utworu zgłoszonego do Konkursu będzie sprzeczna z prawem lub będzie naruszać́ prawa osób trzecich
7. Konkurs może być odwołany jedynie z ważnych przyczyn organizacyjnych, do których należy: (i) siła wyższa, (ii) wprowadzenie lokalnych lub ogólnokrajowych obostrzeń utrudniających, bądź uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu. Współorganizatorzy mają prawo zmienić Regulamin w związku z którąkolwiek z tych zmian.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
otwartego Konkursu kompozytorskiego „Napisz piosenkę z Wojtkiem Młynarskim”

WIERSZ

Wojciech Młynarski – Niewielkie słowo „przyzwoitość”

Zgodnie z art. 13 RODO, poniżej przedstawiamy informację o danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja Grand Press z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 75/66, 60-523 Poznań, KRS: 0000463363, NIP: 779-24-13-921, REGON: 302442885.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika Konkursu w następujących celach:
1. przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia laureatów i wypłacenia nagród;
2. podawania do publicznej wiadomości informacji o laureatach Konkursu,
3. upublicznienia wizerunku laureata Konkursu,
4. archiwizacyjnych i prowadzenia dokumentacji w zakresie postępowania konkursowego,
5. dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika Konkursu na następujących podstawach prawnych:
1. w zakresie celów wskazanych w pkt 1, 3 i 4 powyżej podstawą prawną jest zgoda uczestnika Konkursu,
2. w zakresie celu wskazanego w pkt 2 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa,
3. w zakresie celu wskazanego w pkt 5 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu archiwum twórczości i kultury, które ma za zadanie zachowanie informacji o twórcach, stworzonych przez nich utworach oraz o sposobie wykorzystywania twórczości. Administrator dokonał oceny wpływu tego procesu przetwarzania na prywatność oraz na Pani/Pana prawa i wolności. Po rozważaniu interesów uczestnika Konkursu i interesów Administratora, doszedł on do wniosku, że takie przetwarzanie nie wpływa negatywnie na prawa i wolności uczestnika konkursu, a przetwarzanie to nie ingeruje zbytnio w jego prywatność,
4. w zakresie celu wskazanego w pkt 6 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu lub obranie przed roszczeniami. Administrator dokonał oceny wpływu tego procesu przetwarzania na prywatność oraz na Pani/Pana prawa i wolności. Po rozważaniu interesów uczestnika Konkursu i interesów Administratora, doszedł on do wniosku, że takie przetwarzanie nie wpływa negatywnie na prawa i wolności uczestnika konkursu, a przetwarzanie to nie ingeruje zbytnio w jego prywatność.

Komu Administrator będzie udostępniał dane osobowe uczestnika Konkursu?
Administrator udostępnia dane osobowe uczestnika Konkursu następującym kategoriom podmiotów:
1. członkom jury Konkursu, zgodnie z regulaminem Konkursu, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
2. kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,
3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i audytorskie,
3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
4. operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Administratora,
5. podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Informujemy, że w zależności od odbiorcy danych osobowych, zakres ich udostępniania może być różny.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania konkursowego, a w przypadku przyznania nagrody pieniężnej przez okres wygaśnięcia zobowiązań podatkowych. W celach archiwizacyjnych dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane bezterminowo.

Czy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych?
Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Ponadto, każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy:
1. drogą e-mail na adres: [email protected],
2. bezpośrednio w siedzibie: Fundacja Grand Press z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 75/66, 60-523 Poznań.

Czy uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Tak, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym bądź ustawowym? Czy uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podawania danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez uczestnika Konkursu uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie postępowania konkursowego, a w przypadku przyznania nagrody pieniężnej uniemożliwi jej wypłatę, jak również uniemożliwi wypełnianie obowiązków związanych z obliczeniem i przekazaniem należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.