REGULAMIN ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO MEDALU WOLNOŚCI SŁOWA

Art. 1.
Fundacja Grand Press w trosce o:
– promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej oraz wybitnych osób je głoszących,
– dojrzałą debatę publiczną,
– utrzymanie wolności słowa w Polsce
ustanowiła w 2021 roku Medal Wolności Słowa.

Art. 2.
Uhonorowane mogą zostać osoby w szczególny sposób zasłużone dla wolności słowa, autorki/rzy najbardziej wartościowych przemówień, które mogły wpłynąć na świadomość Polaków, a także osoby i instytucje aktywnie działające na rzecz praw obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do wolności wypowiedzi. 

Art. 3.
Medal przyznawany jest w kategoriach: Media, Instytucja, Obywatel/ka.

Art. 4.
Termin i miejsce ogłoszenia laureatów ustalane są corocznie przez Fundację Grand Press i podawane do wiadomości publicznej przez patronów medialnych wydarzenia.

Art. 5.
1) Wskazania kandydatów do uhonorowania Medalem Wolności Słowa we wszystkich kategoriach mogą dokonywać:

a) kolegia redakcyjne polskich gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy;

b) władze organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń;

c) pełnoletni obywatele Polski poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://medal.fundacjagrandpress.pl

2) Każda redakcja, fundacja, stowarzyszenie i organizacja pozarządowa oraz obywatel/ka Polski mają prawo do wskazania od jednego do trzech kandydatów wraz z uzasadnieniem wyboru, przy czym wskazywani nie powinni być powiązani ze zgłaszającymi.

3) Zgłoszenia przyjmowane są do 29 maja 2024 roku. Każde zgłoszenie jest potwierdzane w ciągu 24 godzin e-mailem zwrotnym. Zgłoszenie bez e-maila potwierdzającego odbiór jest nieważne.

Art. 6.
Medal Wolności Słowa mogą otrzymać osoby dbające w przestrzeni publicznej o dobro wspólne, zwłaszcza poprzez działalność: obywatelską, społeczną, publiczną, kulturalną, artystyczną, naukową; dziennikarską i publicystyczną.

Art. 7.
Wyboru laureatów spośród wskazywanych osób dokona Kapituła Medalu Wolności Słowa. Członkami Kapituły będą osoby zaproszone przez Fundację Grand Press spośród finalistów poprzednich edycji wydarzenia oraz przedstawiciel/ka Organizatora.

Art. 8.
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Fundacja Grand Press z siedzibą w Poznaniu (60-523), ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66, organizator Medalu Wolności Słowa.
2) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, tzn. przeprowadzenie nominacji do Medalu Wolności Słowa.
4) Dane osobowe (imię, nazwisko) są przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji zgłoszeń. Administrator zapewnia, że dołożył wszelkich starań, by zachować bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Konkursu.

Warszawa, w kwietniu 2024 roku